Mía đường 8/2019 - Giá đường các loại giữ vững, ổn định. Giao dịch đường chậm, sức mua yếu, nhỏ lẻ. Lượng đường Thái về ít hơn

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.