Mía đường 8/2019 - Giá đường các loại giữ vững, ổn định. Giao dịch đường chậm, sức mua yếu, nhỏ lẻ. Lượng đường Thái về ít hơn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí