ISO: Thâm hụt đường toàn cầu cho mùa vụ 2019/20 đã tăng từ mức 6,15 triệu tấn ước tính trước đó lên mức 9,44 triệu tấn, mức cao mới trong gần 11 năm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí