Dự báo sản lượng đường Thái Lan niên vụ 2019/20 chỉ ở mức 10,5 triệu tấn, giảm 27,3% so với niên vụ 2018/19

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí