Tin lúa gạo tháng 5-2019

Thị trường đường Trung Quốc ngày 31/5/2019: Giá đường trắng đi ngang tại hầu hết các địa phương nhưng đi xuống tại Nam Ninh

-

Thị trường đường thế giới ngày 31/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 xu hướng giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 30/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 biến động trái chiều

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 29/5/2019: Giá đường trắng đi lên tại một số địa phương nhưng đi xuống tại Côn Minh

-

Thị trường đường thế giới ngày 29/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 quay đầu giảm nhẹ

-

Thị trường đường thế giới ngày 28/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 tiếp tục tăng nhẹ

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 28/5/2019: Giá đường trắng tại các địa phương đều giảm ngoại trừ Liễu Châu

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 27/5/2019: Giá đường trắng tại Nam Ninh giảm trong khi tăng nhẹ tại các địa phương khác

-

Thị trường đường thế giới ngày 27/5/2019: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 7/2019 tăng nhẹ

-

Tin lúa gạo tháng 04-2019