Báo cáo thường niên Thị trường Mía đường 2019 và Triển vọng 2020

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên thị trường Mía đường 2019 và triển vọng 2020, dự kiến phát hành ngày 10/1/2020. Báo cáo có nội dung như sau:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG 2019 & TRIỂN VỌNG 2020

MỤC LỤC

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI

1. Thị trường mía đường thế giới

1.1. Diện tích và sản lượng

1.2. Tiêu thụ

1.3. Tồn kho

1.4. Xuất, nhập khẩu

2. Thị trường đường của một số quốc gia xuất khẩu đường lớn trên thế giới

2.1. Brazil

2.1.1. Tình hình sản xuất

2.1.2. Cân đối cung cầu đường Brazil

2.1.3. Tình hình xuất khẩu

2.2. Thái Lan

2.2.1. Tình hình sản xuất

2.2.2. Cân đối cung cầu đường Brazil

2.2.3. Chính sách phát triển thương mại đường Thái Lan

2.2.4. Tình hình xuất khẩu

3. Thị trường đường của một số quốc gia nhập khẩu đường lớn trên thế giới

3.1. Trung Quốc

3.1.1. Diện tích và sản lượng vùng nguyên liệu

3.1.2. Giá nguyên liệu và giá đường tại thị trường Trung Quốc

3.1.3. Cân đối cung cầu đường Trung Quốc

3.1.4. Thương mại

3.2. Ấn Độ

3.2.1. Diện tích và sản lượng vùng nguyên liệu

3.2.2. Giá đường tại thị trường Ấn Độ

3.2.3. Chính sách nhập khẩu đường của Ấn Độ

PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM

1. Sản xuất trong nước

2. Tình hình xuất nhập khẩu

2.1. Xuất khẩu

2.2. Nhập khẩu

3. Tổng kết sản xuất Mía đường niên vụ 2018-2019

4. Chính sách phát triển mía đường Việt Nam

5. Một số thông tin về kênh tiểu ngạch

6. Cân đối cung cầu mía đường 2019

PHẦN 3: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG

1. Triển vọng thị trường mía đường thế giới

1.1. Sản lượng và tiêu thụ

1.2. Tồn kho

1.3. Xuất, nhập khẩu

2. Triển vọng thị trường mía đường trong nước

PHẦN 4: PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Sự kiện ngành mía đường

Phụ lục 2: Một số thuật ngữ và khái niệm thường sử dụng trong báo cáo