Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 Thị trường Mía đường và Triển vọng

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 Thị trường Mía đường & Triển vọng, phát hành tháng 08/2019. Báo cáo có nội dung như sau:

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG    3
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    3
I. CÁC DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019    4
II. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC    7
1. Sản xuất mía đường 6 tháng năm 2019    7
2. Diễn biến giá mía đường 6 tháng đầu năm    8
2.1. Giá mía    8
2.2. Giá đường nội địa    9
2.3. Giá đường nhập lậu    11
4. Xuất nhập khẩu mía đường 6 tháng năm 2019    21
4.1. Xuất khẩu đường 6 tháng năm 2019    21
4.2. Nhập khẩu đường 6 tháng năm 2019    25
5. Tiêu thụ đường 6 tháng đầu năm 2019    27
6. Doanh nghiệp mía đường 6 tháng năm 2019    27
7. Văn bản, chính sách về mía đường 6 tháng năm 2019    30
8. Chuỗi giá trị ngành mía đường    31
III. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI    32
1. Trung Quốc    33
2. Ấn Độ    34
3. Brazil    35
4. Thái Lan    36
IV. PHỤ LỤC    37
1. Sự kiện ngành mía đường 6 tháng đầu năm 2018    37
1.1. Sự kiện trong nước    37
1.2. Sự kiện Quốc tế    39
2. Số liệu xuất nhập khẩu đường Việt Nam    41
3. Một số thuật ngữ và khái niệm thường sử dụng trong báo cáo    45
4. Đề án phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030    47
5. Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017    59

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Giá thu mua mía 10CCS tại ruộng và tại nhà máy năm 2019 (đ/kg)    9
Bảng 2: Lượng tiêu thụ đường của cả nước năm 2019    14
Bảng 3: Top 10 quốc gia xuất khẩu đường sang Việt Nam 6 tháng đầu 2019 (ngàn USD)    27
Bảng 4: Kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2019 của một số nhà máy đường (tỉ đồng)    30
Bảng 5: Cân đối cung cầu đường thế giới niên vụ 2018/19 so với 2017/18    33
Bảng 6: Xuất khẩu đường Việt Nam theo tháng qua các năm (triệu USD)    42
Bảng 7: Nhập khẩu đường Việt Nam theo tháng qua các năm (triệu USD)    42
Bảng 8: Các thị trường xuất khẩu đường sang Việt Nam trong tháng 6 năm 2019    43
Bảng 9: Nhập khẩu đường của Trung Quốc theo tháng 2015-2019 (nghìn tấn)    43
Bảng 10: Giá đường RS nội địa tại 3 miền trong 6 tháng đầu năm 2019 (đ/kg)    43
Bảng 11: Bảng: Giá đường nhập lậu Thái Lan tại 3 miền trong 6 tháng đầu năm 2019    44
Bảng 12: Các thị trường xuất khẩu đường 6 tháng đầu năm 2018    44
Bảng 13: Các thị trường xuất khẩu đường 6 tháng đầu năm 2019    45
Bảng 14: Giá thu mua mía tại ruộng 6 tháng đầu năm 2018-2019 (đ/kg)    45
Bảng 15: Giá thu mua mía tại nhà máy 6 tháng đầu năm 2018-2019 (đ/kg)    45

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu 1: Giá thu mua mía trung bình của các vùng tại ruộng 6 tháng năm 2018 và 2019    9
Biểu 2: Giá thu mua mía trung bình của các vùng tại nhà máy 6 tháng năm 2018 và 2019    10
Biểu 3: Giá đường RS nội địa tại nhà máy của 3 miền trong 6 tháng đầu năm 2019 (đ/kg)    12
Biểu 4: Giá đường nhập lậu Thái Lan của 3 miền trong 6 tháng đầu năm 2019 (đ/kg)    13
Biểu 5: Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam 6 tháng, 2018-2019 (USD)    24
Biểu 6: Top 10 thị trường xuất khẩu đường đến Việt Nam 6 tháng năm 2019 (ngàn USD)    25
Biểu 7: Top 10 thị trường xuất khẩu đường đến Việt Nam 6 tháng năm 2018 (ngàn USD)    25
Biểu 8: Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 2018-2019    26
Biểu 9: Nhập khẩu đường của Trung Quốc theo tháng 2018-2019 (ngàn tấn)    35

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hê:

BỘ PHẬN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Công ty Cổ phần Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam
P1604. Toà nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 0943.411.411, 84 4 666.241.57 | Fax: 84 4 35627705